Boka  Priser

010-211 5001

Frågor och svar gällande fel i badrum

När ska felen vara åtgärdade?

Uppdagade fel och brister som reklameras skall avhjälpas eller hanteras inom skälig tid, i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser (KtjL 20 §). Bedömningen av skälig tid ska göras med utgångspunkt från felets art och betydelse.


Krävs en ny besiktning?

Beroende på vilka fel som finns och om dessa är av enklare eller svårare beskaffenhet gör besiktningsmannen en bedömning om en ny besiktning förordas, eller om avhjälpande eller annan reglering av de fel och påpekanden som lämnats kan styrkas genom entreprenörens egenkontroller och dokumentation för att därefter hanteras mellan parterna utan ny slutbesiktning.

Endast enstaka fel av enklare beskaffenhet får förekomma. Om dokumentation saknas eller om det föreligger allvarliga fel eller många fel av enklare slag kommer entreprenaden inte att godkännas. Då förordras en ny besiktning efter att samtliga noterade fel och förhållanden hanterats mellan parterna och entreprenören meddelat att arbetet är färdigställt. Kostnad för ny besiktning belastar normalt entreprenören.

Vad händer om entreprenören inte vill åtgärda felen?

Som konsument har du rätt till en felfri tjänst. Tills dess att entreprenaden är felfri har beställaren rätt att hålla inne betalningen. Om fel inte hanteras inom skälig tid kan beställaren ha rätt att avhjälpa felen på entreprenörens bekostnad.


Badrumsrenoveringen innehåller massor av fel, vad ska jag göra?

Du ska framföra vilka fel som finns samt reklamera tjänsten till byggföretaget. Som konsument har du rätt till en felfri tjänst. Entreprenören har rätt att avhjälpa felet.

Före dess att fel och brister som noterats vid besiktningen avhjälps bör parterna gemensamt gå igenom respektive fel och skriftligen notera hur felen ska hanteras. Av denna överenskommelse bör även framgå hur åtgärderna ska kontrolleras och följas upp, till exempel genom stegvis fotodokumentation. Efter att samtliga fel hanterats, exempelvis genom avhjälpande och/eller prisavdrag, ska parterna gemensamt gå igenom åtgärderna och vara ense om att felen är hanterade i enlighet med överenskommelsen. Om parterna inte kommer överens ska en ny besiktning utföras för att bedöma åtgärderna. Tills dess att entreprenaden är felfri har beställaren rätt att hålla inne betalning. Om fel inte hanteras inom skälig tid kan beställaren ha rätt att avhjälpa felen på entreprenörens bekostnad.

Vad kostar en ny besiktning (ombesiktning)?

Kostnaden för en ny besiktning, efterbesiktning eller ombesiktning är samma som ordinarie arvode minus 10% reducerat pris.

Vad sker vid underkänd besiktning?

Vid en icke godkänd entreprenad där vi underkänner badrumsrenoveringen måste en ny besiktning göras när samtliga fel och brister är avhjälpta. Kostnaden för en ny besiktning ska betalas av entreprenören.